คู่มือในการทำ “สัญญาจ้าง”เกี่ยวกับงานแต่งงาน A Complete Guide to Vendor Contracts

0
7630

Sponsor


A Complete Guide to Vendor Contracts

“สัญญาจ้าง”คำคำนี้ ฟังดูศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่า เมื่อได้นำไปใช้กับเรื่องสำคัญเรื่องใดๆ เพราะนั่นหมายถึงการต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร มีการตกลงเจรจากันทั้งสองฝ่าย ต้องผ่านการยินยอมด้วยการลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่ายเพื่อเป็นหลักฐานในสัญญาจ้างต่อไป งานแต่งงานก็เช่นกัน หากต้องมีการตกลงว่าจ้างในเรื่องใดๆเกี่ยวกับการจัดการงานแต่งงาน คุณก็ควรให้ความสำคัญในเรื่องการทำสัญญาจ้าง เรื่องการจัดการงานแต่งงานด้วยเช่นกัน เรามีคู่มือในการทำสัญญาจ้างเกี่ยวกับการจัดงานแต่งงานมาให้คุณใช้พิจารณาในการทำสัญญาจ้าง ด้วยการใช้หลัก 5 ประการดังนี้

สัญญาจ้างเกี่ยวกับงานแต่งงาน

ข้อยกเว้นในการทำสัญญาจ้าง

การทำสัญญาจ้างงานแต่งงานหรืองานใดๆก็ตาม หากคุณมีการตกลงเจรจากันด้วยเนื้อหาหลัก ที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่าย คุณสามารถระบุข้อยกเว้นไว้ในตัวสัญญาจ้างได้ด้วย เพื่อเป็นการรองรับความต้องการเพิ่มเติมหรือหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากข้อสัญญาจ้าง ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้างเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น หากมีเหตุฉุกเฉิน

ต้องมีการทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ

หากมีการตกลงเจรจาว่าจ้าง นักจัดงานแต่งงาน (Organizer) เป็นที่เรียบร้อย คุณควรมีการระบุเงื่อนไขการจ้างการจัดงานแต่งงานครั้งนี้เป็นหนังสือการจ้างงานด้วยลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายในสัญญาจ้าง ระบุรายละเอียดในการจัดงานแต่งงาน เพื่อให้เห็นความชัดเจนตามข้อตกลงในการจ้าง ว่าเป็นไปตามที่ได้ตกลงกันด้วยวาจาหรือไม่ เพราะเป็นการง่ายในการตรวจสอบ ติดตามงานและต้องมีสำเนาเอกสารสัญญาจ้างเก็บไว้ทั้งสองฝ่ายเพื่อเป็นเอกสารยืนยัน

สิ่งที่ต้องมีในสัญญาจ้าง

เงื่อนไขที่สำคัญที่ต้องไม่ลืมระบุในตัวสัญญาจ้าง ถือว่าเป็นเนื้อหาหลักๆ อันได้แก่ วันและเวลา สถานที่ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานที่ว่าจ้าง เรื่องค่ามัดจำ หรือข้อยกเว้นต่างๆ กรณีหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น คุณต้องให้ความสำคัญกับเรื่องรายละเอียดต่างๆของการจัดงานแต่งงาน เพื่อให้งานแต่งงานของคุณออกมาสมบูรณ์ที่สุด

เงื่อนไขในการชำระเงินในสัญญาจ้าง

ข้อนี้ถือว่าสำคัญเป็นลำดับต้นๆในสัญญาจ้าง ต้องมีการระบุอย่างชัดเจนในตัวสัญญาจ้างในเรื่องเงื่อนไขการชำระเงิน ว่าแบ่งขั้นตอนออกเป็นอย่างไร ค่ามัดจำมีเงื่อนไขอย่างไร หากผิดสัญญาจ้างมีการบอกเลิกสัญญาจ้าง มีเงื่อนไขอย่างไร ตลอดจนเงื่อนไขข้อยกเว้นต่างๆ หรือหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ต้องระบุไว้ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

ใบเสร็จรับเงินในสัญญาจ้าง

ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ทุกครั้ง ในการชำระเงินค่าจ้าง คุณต้องขอใบเสร็จในการชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจ้าง ตั้งแต่ตอนต้น และต้องตรวจสอบรายละเอียด วันเวลา ราคา และเงื่อนไขตามสัญญาจ้างว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร และต้องมีสำเนาใบเสร็จรับเงินเก็บไว้ทั้งสองฝ่าย เพื่อเก็บเป็นเอกสารยืนยันตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง

รับรองว่าการจัดงานใหญ่ๆ ต้องมีสัญญาจ้างอย่างแน่นอน แต่ก็ไม่จำเป็นว่าเป็นงานแต่งงานเล็กๆแล้วจะไม่ต้องมีสัญญาจ้าง เรามีงานแต่งงานที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา